Danh mục kỹ thuật bổ sung năm 2015

Danh mục kỹ thuật bổ sung năm 2015
Ban hành kèm theo Quyết định số 968/ QĐ-SYT ngày 21 tháng 10 năm 2015
KỸ THUẬT LÂM SÀNG
STT TTDM DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN
 KỸ THUẬT
A B C D PHỤ CHÚ
      A
(Đúng tuyến)
B
(Vượt tuyến)
 
    X. RĂNG HÀM MẶT      
    A. RĂNG      
1 211 Phẩu thuật cắt cuống răng   x  
CẬN LÂM SÀNG
STT TTDM DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN
 KỸ THUẬT
A B C D GHI CHÚ
      A
(Đúng tuyến)
B
(Vượt tuyến)
 
XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU
    D. HUYẾT THANH HỌC NHÓM MÁU      
1 292 Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) x    

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: www.chauthanhhospital.com